Jsme jediní na trhu, kdo smaltuje litinu

Zabýváme se výrobou tradičního smaltovaného litinového nádobí, forem na pečení, smaltovaných cedulí a renovací starších litinových výrobků.

NAŠE ZÁZEMÍ

NAVAZUJEME NA DĚDICTVÍ VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU SMALTŮ

PŘESNOST A KVALITA

Zakládáme si dlouhodobě na kvalitě našich výrobků. Před samotným odesláním produktu zákazníkovi provádíme důkladnou kontrolu jakosti.

VLASTNÍ VÝROBA V KOMÁROVĚ

Narozdíl od většiny konkurence si veškeré produkty zpracováváme sami v naší dílně. Máme tak dohled nad celým procesem a jsme schopni jej neustále vylepšovat.

RYCHLÉ DORUČENÍ

Pokud je Vámi vybraný výrobek skladem, dodáme ho do 3 dnů. A když ho musíme vyrobit? Věřte nám, že to učiníme neprodleně.

ZAMĚŘENO NA VAŠÍ SPOKOJENOST

ROSTEME NA TĚCHTO ZÁKLADECH:

KRÁSA Z OHNĚ ZROZENÁ

1.

Propracované know how

Například ve smaltování šedé litiny drží společnost Smalt na trhu absolutní prvenství, protože v tomto oboru nemá v České republice konkurenci. Umění zvládnout povrchovou úpravu litiny smaltováním je vzácným dědictvím z konce devadesátých let, kdy společnost Smalt s.r.o. vyrůstala na základech privatizovaného výzkumného ústavu smaltů, který disponoval vlastním rozsáhlým laboratorním zázemím. S uceleným sortimentem posmaltovaných výrobků působí Smalt spol. s r.o. na trhu již šestnáctým rokem. Vedle tradičních smaltovaných cedulí nabízí nejen kvalitní posmaltované litinové pečicí formy a nádobí zhotovené podle dobových vzorů, ale i technické smaltování a renovace litiny.

2.

Technické zázemí a řemeslo

Firma v současné době disponuje moderním technologickým zázemím, jehož součástí je vlastní pískovací zařízení, čtyři nástřikové kabiny a především tři pece, z nichž ta největší komorová pojme objekty až do rozměru 1,2 krychlového metru. Standardní součástí jejího vybavení je i mlýnice, kde se v kulových mlýnech podle přesně stanovených receptur připravují veškeré potřebné smaltovací směsi. I přes toto nezbytné technické zázemí zdejší výroba je, a do budoucna i vždy zřejmě bude, založena výhradně na ruční práci, poctivém řemeslu a v neposlední řadě na zkušenostech pracovníků, z nichž mnozí zde pracují i deset a více let.

3.

Špičkoví dodavatelé surovin

Aby firma udržela kvalitu svých výrobků na nejvyšší možné úrovni, musí si vybírat jen ty nejlepší dodavatele. To je zákon. Většinu surovin pro smaltování, k nimž patří skelné frity a speciální barevné pigmenty – tzv. barvítka, proto nakupuje od německé firmy Wendel, která v současné době představuje naprostou evropskou špičku v tomto oboru. Dvorním dodavatelem litinových odlitků nádobí a litinových forem je slévárna Buzuluk, která je mimochodem následníkem nedalekých a velmi slavných komárovských železáren s velkou historickou tradicí.

4.

A hlavně spokojení zákazníci

Klientská databáze Smaltu čítající tisíce soukromých osob a stovky institucí, se každým dnem rozrůstá. To nás velice těší a současně i zavazuje. Snažíme se zejména o to, co se možná dnes leckde vytrácí, tj. o individuální přístup k jednotlivým zakázkám. S potěšením můžeme konstatovat, že změna majitele společnosti v roce 2015 odstartovala v historii Smaltu novou pozitivní kapitolu plnou plánů a nápadů. A jedním z nich je právě i tento web, který si klade za cíl, nejen zlepšit komunikaci se zákazníky, ale hlavně i pomoci firmě poznat jejich potřeby a přání.

 1. Úvodní ustanovení

1.1         Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti FlexiLog  CZ a.s., se sídlem Náměstí 10, 267 53 Žebrák, IČO 04913787, zapsané v obchodním rejstříku, pod spisovou značkou oddíl B, vložka 21450 ze dne 17.03.2016 u Městského soudu v Praze (dále jen „prodávající“) upravující v souladu s ustanovením § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a spotřebitelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://ceskysmalt.cz/(dále jen „webová stránka“).

 

1.2         Ustanovení těchto obchodních podmínek tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

1.3         Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím prodávajícímu. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tím však nemohou být dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v době účinnosti předchozího platného znění obchodních podmínek.

 

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1         Veškerá prezentace zboží prodávajícího je umístěna na jeho webové stránce obchodu a je informativního charakteru.

2.2         Webová stránka obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce obchodu.

2.3         Webová stránka obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

2.4         Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách obchodu. Objednávkový formulář obsahuje informace zejména o:

2.4.1     objednávaném zboží a

2.4.2     kupní ceně a způsobu její úhrady (dále jen jako „objednávka“).

2.5        Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které kupující do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za úplné a správné.

2.6         Odeslání objednávky, v němž kupující nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, svoji osobu a způsob úhrady kupní ceny, je považováno za závazný návrh kupní smlouvy.  Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři. Odesláním objednávky kupující potvrzuje současně souhlas s obchodními podmínkami, které jsou na webové stránce obchodu.

2.7         Prodávající přijetí objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

2.8         Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.9         Pokud prodávající některý z požadavků obsažených v objednávce kupujícího nebude schopen splnit nebo s ním nebude souhlasit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího návrh změny objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

2.10      Nabídka prodávajícího se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v tomto případě uzavřena až akceptací takového nového návrhu kupujícím prostřednictvím elektronické pošty.

 

III. Cena zboží a platební podmínky 

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

–            v hotovosti při převzetí zboží,

–            v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce v případě odeslání zboží kupujícímu,

–            bezhotovostně převodem na bankovní účet uvedený na faktuře prodávajícího, je-li to mezi prodávajícím a kupujícím ujednáno.

3.2         Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a případným dodáním zboží ve sjednané výši. Není-li ujednáno výslovně jinak, jsou obsahem kupní ceny i náklady spojené s balením a případným dodáním zboží.

3.3         V případě platby zboží v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.

3.4         V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu podle údajů uvedených na faktuře prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

3.5         Daňový doklad – fakturu týkající se zaplacení kupní ceny vydá prodávající kupujícímu při převzetí zboží nebo jej prodávající zašle kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. Některá práva a povinnosti kupujícího

4.1         Kupující je povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě, jako i správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží odesláno.

4.2         Kupující je povinen zboží odebrat a zaplatit kupní cenu dle platebních dispozic prodávajícího.

4.3         Kupující má právo písemnou formou žádat vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.

 

 1. Některá práva a povinnosti prodávajícího

5.1         Prodávající je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečovat ochranu osobních údajů kupujícího.

5.2         Prodávající je oprávněn vést ve své databázi osobní údaje kupujícího, kterými jsou jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a to pouze za účelem plnění kupní smlouvy (objednávky) kupujícího.

5.3         Prodávající má právo odmítnout novou objednávku kupujícího, pokud kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

5.4         V případě neodebrání zboží je kupující povinen uhradit veškeré náklady marně vynaložené na skladování a případné doručení objednaného zboží. Při skladování neodebraného zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úplatu za skladování ve výši 10,-Kč za každý, i započatý den prodlení s odebráním jednoho kusu zboží.

 

 1. Dodání zboží

6.1         Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.2         V případě, že zboží je nutno vyrobit a není možné dodržet ujednaný termín expedice, zákazník bude na tuto skutečnost upozorněn e-mailem, ve kterém bude tento termín upřesněn.

6.3         Veškeré zboží je dodáváno společně s fakturou podle bodu 3.5.

6.4         Kupující je povinen potvrdit převzetí zboží.

6.5         Při převzetí zboží je kupující povinen se prohlídkou přesvědčit, zda zboží nemá vady.

 

VII. Práva z vadného plnění

7.1         Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku).

7.2         Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, které by byly způsobeny porušením povinností prodávajícího. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující oprávněně očekával s ohledem na povahu zboží;

7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

7.3         Ustanovení předchozího bodu se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu s ohledem na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4        Prodávající nenese odpovědnost za vady zboží, které mají svůj původ ve skrytých vadách nebo vlastnostech věcí předaných kupujícím ke zhotovení zboží a ačkoli prodávající kupujícího na tyto vady nebo vlastnosti nejpozději při výrobě zboží upozornil, kupující trval na dodání zboží. Zásady zhotovení zboží formou renovace tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

7.5         Práva z vadného plnění (reklamaci) uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese, kde zboží převzal, nebo odkud mu bylo dodáno, není-li takové adresy, uplatňuje kupující práva z vadného plnění v sídle prodávajícího. Za okamžik řádného uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

VIII. Reklamační řád

 8.1         Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytuje u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. Neoznámí-li kupující zjevnou vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, prodávající reklamaci neuzná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada kupujícím oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však v době podle první věty tohoto ustanovení.

8.2     Reklamaci lze uplatňovat pouze s předložením originálu dokladů, které kupující obdržel při převzetí zboží.

8.3         Za vadu zboží se nepovažují optické změny, které vzniknou běžným používáním zboží, nebo změny, které nemají vliv funkční schopnost zboží.  Kupující není oprávněn reklamovat vady, které vznikly neodborným a nevhodným zacházením ze strany kupujícího nebo v rozporu s návodem k použití.

8.4         Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných zjevných vadách okamžitě informovat prodávajícího.

8.5         Za mechanické poškození výrobku při přepravě prodávající nenese odpovědnost. Výjimkou, kdy prodávající může poskytnout náhradní plnění, jsou pouze zvláštní případy, kdy zákazník na poškození zboží neprodleně upozorní přepravce, dodá mu veškeré podklady, které si přepravce vyžádá (fotografie poškozeného zboží, poškozeného obalu atd) a přepravce následnou reklamaci uzná.

8.6         Reklamaci musí kupující uplatnit vůči prodávajícímu písemnou formou a současně předložit reklamované zboží. Nejsou-li vady zjevné, kupující popíše, o jaké vady se jedná a jak se projevují.

8.7         Pokud se reklamace vztahuje na zboží, které prodávající již nevyrábí a vady nelze odstranit opravou zboží nebo výměnou jeho vadné součásti, má prodávající právo nahradit zboží jiným zbožím s odpovídajícími vlastnostmi, jako mělo zboží původně kupujícímu dodané.

8.8         Kupující je povinen dopravit reklamované zboží k prodávajícímu na vlastní náklady.

8.9         Prodávající odpovídá za vady zboží pouze v případech, pokud kupující nepoužíval v rozporu s pokyny prodávajícího, případně povahou zboží, jeho vlastnostmi a účelem, k němuž se zboží obvykle užívá.

8.10       Výhrady kupujícího týkající se rozdílného vnějšího vzhledu dodaného zboží od vzhledu zboží uvedeného na internetových stránkách prodávajícího, který je způsoben prostředky prohlížení zboží na straně kupujícího, nezakládají reklamaci.

8.11       Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do pěti dnů od přijetí reklamace o způsobu, jak bude vyřízena.

8.12       Dodatečně vzniklé vady způsobené dopravou reklamovaného zboží zpět k prodávajícímu nejsou předmětem reklamace.

 

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1         Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím.

9.2         Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3         K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://coi.cz

9.4         Prodávající je oprávněn ke zhotovení a prodeji zboží na základě příslušného živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor ve věcech ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů vykonává Česká obchodní inspekce.

 

 1. Ochrana osobních dat

10.1      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů a v souladu GDPR nařízením č. 2016/679.

10.2      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a to pouze za účelem plnění kupní smlouvy (objednávky) kupujícího a dodání zboží.

10.3      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

10.4      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu určitou a to po dobu trvání záruční lhůty zboží Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a budou uchovávány ve zvláštním režimu dle interního předpisu firmy Smalt s.r.o.

10.7      Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, může:

10.8.1          požádat prodávajícího o vysvětlení;

10.8.2 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9 Požádá-li kupující o informaci  týkající se zpracování jeho osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci sdělit. Kupující má právo na výmaz osobních údajů z databází prodávajícího, pokud ovšem náklady prodávajícího spojené s tímto výmazem nepřevýší cenu zakoupeného zboží

 1. Závěrečná ustanovení

11.1       Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne jejich vydání.

11.2       V záležitostech těmito obchodními podmínkami výslovně neupravených platí občanský zákoník.

11.3       Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou součástí kupní smlouvy. Ustanovení těchto obchodních podmínek mají přednost před těmi zákonnými ustanoveními, u nichž to zákon nezakazuje. Upravují-li ujednání kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek tutéž záležitost, mají ujednání kupní smlouvy přednost.

11.4       Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto takového ustanovení nastoupí ustanovení právních předpisů, jejichž význam se neplatnému stanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny kupní smlouvy či těchto obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.5       Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a třetím osobám není dostupná.

11.6      Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je příloha uvedená v bodě 7.4.

 

V Oseku dne 30. 7. 2018

 

Příloha dle bodu 7.4 Všeobecných obchodních podmínek společnosti FlexiLog CZ a.s. ze dne 30. 7. 2018

 

Renovace staré litiny smaltováním 

(dále výrobní proces)

Zásady:

 1. Zhotovitel (dále firma FlexiLog  CZ a.s.) u donesených litinových forem a nádob, či dalších předmětů určených pro smaltování (dále zakázky), nezodpovídá za případné vady, které mohou vzniknout nevhodným složením litiny. Jedná se zejména o následnou nepřilnavost smaltu, projevující se jako jemné vpichy, bublinky, či v nejhorším případě jako plošné odpadnutí smaltované vrstvy. Firma FlexiLog  CZ a.s. je povinná objednatele (dále zákazníka) na tato rizika upozornit.
 2. Firma FlexiLog  CZ a.s. přijímá k renovaci výhradně zakázky, které nejsou poškozené, neobsahují zjevné díry ani praskliny. Pokud má zakázka vady skryté, které se vadami zjevnými stranou až v průběhu výrobního procesu, zejména při vysokotlakém tryskání korundovým pískem, je firma FlexiLog CZ a.s. povinná renovaci pozastavit, o vzniklé situaci neprodleně informovat zákazníka a dál pokračovat výhradně s jeho souhlasem.
 3. Firma FlexiLog  CZ a.s. při přebírání zakázky může požadovat od zákazníka složení zálohy ve výši minimálně 300, která mu při řádném průběhu zakázky, bude odečtena od výsledku při závěrečném vyúčtování.
 4. V případě, že zákazník odmítne tento paušální poplatek uhradit, má firma FlexiLog  CZ a.s. právo zakázku odmítnout.
 5. Zákazník má právo si (po dohodě s firmou FlexiLog  CZ a.s.) v průběhu výrobního procesu zkontrolovat plnění své zakázky.
 6. Pokud zákazník nebude spokojený s kvalitou smaltování, má možnost kdykoliv v průběhu výrobního procesu od smlouvy odstoupit s tím, že mu bude jeho zakázka vrácena ve fázi po vysokotlakém opískování korundovým pískem. FlexiLog  CZ a.s. zákazníkovi za dosud provedené práce a použitý materiál bude účtovat paušální poplatek ve výši 300 Kč, který je zákazník povinen uhradit.
 7. Firma FlexiLog  CZ a.s., narazí-li v zakázce na mechanické poškození litiny, či komplikace způsobené nevhodným složením litiny případně na další překážky v práci, má možnost kdykoliv v průběhu výrobního procesu od smlouvy odstoupit s tím, že zakázka bude vrácena zákazníkovi ve fázi po vysokotlakém opískování korundovým pískem. V těchto případech má firma FlexiLog  CZ a.s. právo zákazníkovi, pokud se nedohodnou jinak, za dosud provedené práce a použitý materiál požadovat úhradu paušálního poplatku ve výši 300 Kč, který je zákazník povinen uhradit.

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti FlexiLog CZ a.s., se sídlem Náměstí 10, 267 53 Žebrák, Česká republika IČO: 04913787, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném pod spisovou značkou oddíl B, vložka 21450 ze dne 17.03.2016 u Městského soudu v Praze (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • jméno a příjmení
    • název společnosti
    • adresa
    • e-mail
    • telefonní číslo
 1. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.
 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  – poskytovatel aktuálního softwaru
  – případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  – vzít souhlas kdykoliv zpět,
  – požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  – požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  – vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  – požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  – v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
ZAUJALI JSME VÁS?

KRÁSA Z OHNĚ ZROZENÁ