Obchodní podmínky společnosti Český smalt s.r.o.

1. Úvodní ustanovení. Vymezení pojmů.

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Český smalt s.r.o., se sídlem Osek 108, 267 62 Komárov u Hořovic, IČ: 08684723,  C 323214 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím, kterým je spotřebitel nebo podnikatel  (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese  https://ceskysmalt.cz/(dále jen „webová stránka“).

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele; podnikatelem se rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Pokud kupující uvede v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že se na něj vztahují pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách pro podnikatele.

1.2. Ustanovení těchto obchodních podmínek tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.3. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím prodávajícímu. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tím však nemohou být dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Uzavření kupní smlouvy.

2.1. Reklama, uvedení v katalogu, případně vystavení (prezentace) zboží není nabídkou prodávajícího. Veškerá prezentace zboží prodávajícího je umístěna na webové stránce internetového obchodu prodávajícího a je informativního charakteru, nezávazná a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webová stránka obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webová stránka internetového obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách obchodu. Objednávkový formulář obsahuje informace zejména o:

 • objednávaném zboží a
 • kupní ceně a způsobu její úhrady, jakož i identifikační údaje kupujícího a údaje o požadovaném způsobu dodání objednávaného zboží (dále jen jako „objednávka“).

2.5. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které kupující do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za úplné a správné.

2.6. Odeslání objednávky, v němž kupující nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, svoji osobu a způsob úhrady kupní ceny, je považováno za závazný návrh kupní smlouvy.  Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři. Odesláním objednávky kupující potvrzuje současně souhlas s obchodními podmínkami, které jsou na webové stránce obchodu, jakož i to, že tyto obchodní podmínky přečetl, seznámil se s nimi, že těmto obchodním podmínkám porozuměl a že s nimi výslovně souhlasí a žádná ustanovení těchto obchodních podmínek nejsou pro něj překvapující ani žádným způsobem neočekávaná ve smyslu ust. § 1753 občanského zákoníku.

2.7. Prodávající přijetí objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. Přílohou potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek.

2.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká, a tedy samotná kupní smlouva je uzavřena potvrzením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.9. Pokud prodávající některý z požadavků obsažených v objednávce kupujícího nebude schopen splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího návrh změny objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

2.10. Nabídka prodávajícího ve smyslu bodu 2.9. shora se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v tomto případě uzavřena až akceptací takového nového návrhu kupujícím prostřednictvím elektronické pošty.

2.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám; tyto náklady se neliší od sazby internetového či telefonického připojení dle podmínek operátora/poskytovatele kupujícího.

 

3. Cena zboží a platební podmínky.

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti při převzetí zboží,
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce v případě odeslání zboží kupujícímu (kupující hradí náklady na dobírku),
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet uvedený na faktuře prodávajícího, je-li to mezi prodávajícím a kupujícím ujednáno.

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve sjednané výši. Není-li ujednáno výslovně jinak, jsou součástí kupní ceny i náklady spojené s balením a případným dodáním zboží.

3.3. V případě platby zboží v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu podle údajů uvedených na faktuře prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

3.5. Daňový doklad – fakturu týkající se zaplacení kupní ceny vydá prodávající kupujícímu při převzetí zboží nebo jej prodávající zašle kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

3.6. Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že v případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v kupní smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

4. Některá práva a povinnosti kupujícího.

4.1. Kupující je povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě, jakož i správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží odesláno.

4.2. Kupující je povinen zboží odebrat a zaplatit kupní cenu dle platebních dispozic prodávajícího.

4.3. Odstoupení spotřebitele od smlouvy:

4.3.1. Není-li níže v tomto bodě uvedeno jinak, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která běží, jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupení od smlouvy musí být spotřebitelem prodávajícímu zasláno na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@ceskysmalt.cz

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je ke stažení zde.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy:

 • o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
 • o dopravě nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu;
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

4.3.2. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

5. Některá práva a povinnosti prodávajícího.

5.1. Prodávající má právo odmítnout novou objednávku kupujícího, pokud kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží a/nebo zaplatit kupní cenu.

5.2. V případě neodebrání zboží je kupující povinen uhradit veškeré náklady marně vynaložené na skladování a případné doručení objednaného zboží. Při skladování neodebraného zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úplatu za skladování ve výši 10,-Kč za každý, i započatý den prodlení s odebráním jednoho kusu zboží.

5.3. Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že prodávající nenese odpovědnost za chyby či škody vzniklé v důsledku zásahů kupujícího či třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením či účelem.

 

6. Dodání zboží.

6.1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.2. V případě, že zboží je nutno vyrobit a není možné dodržet ujednaný termín expedice, kupující bude na tuto skutečnost upozorněn e-mailem, ve kterém bude tento termín upřesněn.

6.3. Veškeré zboží je dodáváno společně s fakturou podle bodu 3.5.

6.4. Kupující je povinen potvrdit převzetí zboží.

6.5. Při převzetí zboží je kupující povinen se prohlídkou přesvědčit, zda zboží nemá vady.

6.6. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen řádně a pečlivě zkontrolovat stav zásilky (včetně počtu balíků apod.), jakož i neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci a vyznačit v dodacím listu. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti včetně neporušenosti obalu a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel (kupující není oprávněn reklamovat porušení obalu zásilky).

 

7. Práva z vadného plnění.

7.1. Práva a povinnosti prodávajícího a spotřebitele ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Na právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se ust. § 2158 až § 2174 občanského zákoníku nepoužijí.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu – spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu – spotřebiteli, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující oprávněně očekával s ohledem na povahu zboží;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, které se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Ustanovení předchozí věty se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu s ohledem na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Ve vztahu ke spotřebiteli dále platí, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí spotřebitelem, pokud prodávající neprokáže opak.

7.4. Prodávající nenese odpovědnost za vady zboží, které mají svůj původ ve skrytých vadách nebo vlastnostech věcí předaných kupujícím ke zhotovení zboží a ačkoli prodávající kupujícího na tyto vady nebo vlastnosti nejpozději při výrobě zboží upozornil, kupující trval na dodání zboží. Zásady zhotovení zboží formou renovace tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

7.5. Práva z vadného plnění (reklamaci) uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese, kde zboží převzal, nebo odkud mu bylo dodáno, není-li takové adresy, uplatňuje kupující práva z vadného plnění v sídle prodávajícího. Za okamžik řádného uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

8. Reklamační řád.

8.1. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. Neoznámí-li kupující zjevnou vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, prodávající reklamaci neuzná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada kupujícím oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

8.2. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost. Kupující bere na vědomí, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížená o cenu nedodaného příslušenství.

8.3. Za vadu zboží se nepovažují optické změny, které vzniknou běžným používáním zboží, nebo změny, které nemají vliv na funkční schopnost zboží.  Kupující není oprávněn reklamovat vady, které vznikly neodborným a nevhodným zacházením ze strany kupujícího nebo v rozporu s návodem k použití.

8.4. Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných zjevných vadách okamžitě informovat prodávajícího.

8.5. Za mechanické poškození výrobku při přepravě prodávající nenese odpovědnost. Výjimkou, kdy prodávající může poskytnout náhradní plnění, jsou pouze zvláštní případy, kdy kupující na poškození zboží neprodleně upozorní dopravce, dodá mu veškeré podklady, které si dopravce vyžádá (fotografie poškozeného zboží, poškozeného obalu atd) a dopravce následnou reklamaci uzná.

8.6. Reklamaci musí kupující uplatnit vůči prodávajícímu písemnou formou a současně předložit reklamované zboží. Kupující popíše, o jaké vady se jedná a jak se projevují.

8.7. Pokud se reklamace vztahuje na zboží, které prodávající již nevyrábí a vady nelze odstranit opravou zboží nebo výměnou jeho vadné součásti, má prodávající právo nahradit zboží jiným zbožím s odpovídajícími vlastnostmi, jako mělo zboží původně kupujícímu dodané.

8.8. Prodávající odpovídá za vady zboží zejména v případech, pokud kupující nepoužíval v rozporu s pokyny prodávajícího, případně povahou zboží, jeho vlastnostmi a účelem, k němuž se zboží obvykle užívá.

8.9. Výhrady kupujícího týkající se rozdílného vnějšího vzhledu dodaného zboží od vzhledu zboží uvedeného na internetových stránkách prodávajícího, který je způsoben prostředky prohlížení zboží na straně kupujícího, nezakládají právo na reklamaci.

8.10. Je-li kupující spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

8.11. Pro práva z vadného plnění ve vztahu ke kupujícímu – podnikateli platí následující:

V rámci uplatnění práv z vad kupujícím – podnikatelem rozhodne prodávající dle své volby o řešení oprávněného nároku z vadného plnění některým z následujících způsobů:

a) odstraněním vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) odstraněním vady opravou věci,

c) poskytnutím přiměřené slevy z ceny zboží.

Prodávající posoudí a vyřídí každou oprávněnou reklamaci kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 40 dnů od řádného uplatnění nároku z vadného plnění (reklamace) kupujícím; o tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

Nerozhodne-li prodávající jinak, budou veškeré oprávněně reklamované vady přednostně vyřízeny opravou.

8.12. Dodatečně vzniklé vady způsobené dopravou reklamovaného zboží zpět k prodávajícímu nejsou předmětem reklamace.

 

9. Další práva a povinnosti smluvních stran.

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy či ze smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

9.4. Prodávající je oprávněn ke zhotovení a prodeji zboží na základě příslušného živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor ve věcech ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává ve vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce.

 

10. Ochrana osobních údajů.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dále Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („nařízení GDPR“).

Odesláním/zadáním objednávky kupující potvrzuje, (i) že se seznámil s podmínkami ochrany a zpracování osobních údajů, jak tyto uvedeny v Poučení o zpracování osobních údajů uveřejněném na webu společnosti Český smalt s.r.o. (www.ceskysmalt.cz), (ii) že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že (iii) má zájem odeslat svou objednávku a uzavřít smlouvu prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu).

Aktuální znění Poučení o zpracování osobních údajů lze kdykoliv získat na webu společnosti Český smalt s.r.o. (www.ceskysmalt.cz).

 

11. Závěrečná ustanovení.

11.1. Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne jejich vydání.

11.2. V záležitostech těmito obchodními podmínkami výslovně neupravených platí občanský zákoník.

11.3. Ustanovení těchto obchodních podmínek mají přednost před těmi zákonnými ustanoveními, u nichž to zákon nezakazuje. Upravují-li ujednání kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek tutéž záležitost, mají ujednání kupní smlouvy přednost.

11.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto takového ustanovení nastoupí ustanovení právních předpisů, jejichž význam se neplatnému stanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny kupní smlouvy či těchto obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.5. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a třetím osobám není dostupná.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Osek 108, 267 62 Komárov, adresa elektronické pošty: info@ceskysmalt.cz, telefon 602 128 736.

11.6. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je příloha uvedená v bodě 7.4.

11.7. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou pro kupujícího podrobně popsány prostřednictvím portálu internetového obchodu přímo v průběhu objednávání zboží.

 

V Oseku dne 01.01.2020

 

Český smalt s.r.o.

 

Příloha dle bodu 7.4 Obchodních podmínek společnosti Český smalt s.r.o.

 

Renovace staré litiny smaltováním

(dále „výrobní proces“)

Zásady:

•       Zhotovitel (dále firma Český smalt s.r.o.) u donesených litinových forem a nádob, či dalších předmětů určených pro smaltování (dále zakázky), nezodpovídá za případné vady, které mohou vzniknout nevhodným složením litiny. Jedná se zejména o následnou nepřilnavost smaltu, projevující se jako jemné vpichy, bublinky, či v nejhorším případě jako plošné odpadnutí smaltované vrstvy. Firma Český smalt s.r.o. je povinná objednatele (dále „zákazníka“) na tato rizika upozornit.

•       Firma Český smalt s.r.o.. přijímá k renovaci výhradně zakázky, které nejsou poškozené, neobsahují zjevné díry ani praskliny. Pokud má zakázka vady skryté, které se projeví až v průběhu výrobního procesu, zejména při vysokotlakém tryskání korundovým pískem, je firma Český smalt s.r.o. povinná renovaci pozastavit, o vzniklé situaci neprodleně informovat zákazníka a dál pokračovat výhradně s jeho souhlasem.

•       Firma Český smalt s.r.o. při přebírání zakázky může požadovat od zákazníka složení zálohy ve výši minimálně 300,- Kč, která mu při řádném průběhu zakázky, bude odečtena od výsledné ceny plnění při závěrečném vyúčtování.

•       V případě, že zákazník odmítne tento paušální poplatek (záloha dle předchozího bodu) uhradit, má firma Český smalt s.r.o. právo zakázku odmítnout.

•       Zákazník má právo si (po dohodě s firmou Český smalt s.r.o.) v průběhu výrobního procesu zkontrolovat plnění své zakázky.

•       Pokud zákazník nebude spokojený s kvalitou smaltování, má možnost kdykoliv v průběhu výrobního procesu od smlouvy odstoupit s tím, že mu bude jeho zakázka vrácena ve fázi po vysokotlakém opískování korundovým pískem. Český smalt s.r.o. zákazníkovi za dosud provedené práce a použitý materiál bude účtovat paušální poplatek ve výši 300,- Kč, který je zákazník povinen uhradit. Zákazník s cenovým ujednáním dle tohoto bodu výslovně souhlasí.

•       Firma Český smalt s.r.o., narazí-li v zakázce na mechanické poškození litiny, či komplikace způsobené nevhodným složením litiny případně na další překážky v práci, má možnost kdykoliv v průběhu výrobního procesu od smlouvy odstoupit s tím, že zakázka bude vrácena zákazníkovi ve fázi po vysokotlakém opískování korundovým pískem. V těchto případech má firma Český smalt s.r.o. právo zákazníkovi, pokud se nedohodnou jinak, za dosud provedené práce a použitý materiál požadovat úhradu paušálního poplatku ve výši 300 Kč, který je zákazník povinen uhradit. Zákazník s cenovým ujednáním dle tohoto bodu výslovně souhlasí.